Termbank
 1. A
  1. Abstraction
  2. Alias
  3. Argument
  4. Array
 2. B
  1. Binary code file
  2. Binary number
  3. Bit
  4. Bitwise negation
  5. Bitwise operation
  6. Byte
 3. C
  1. C library
  2. C-function
  3. C-variable
  4. Character
  5. Code block
  6. Comment
  7. Compiler
  8. Complement
  9. Conditional statement
  10. Conditional structure
  11. Control structure
 4. D
  1. Data structure
  2. Duck typing
 5. E
  1. Error message
  2. Exception
 6. F
  1. Flag
  2. Float
 7. H
  1. Header file
  2. Headers
  3. Hexadecimal
 8. I
  1. Immutable
  2. Initialization
  3. Instruction
  4. Integer
  5. Interpreter
  6. Introduction
  7. Iteroitava
 9. K
  1. Keyword
 10. L
  1. Library
  2. Logical operation
 11. M
  1. Machine language
  2. Macro
  3. Main function
  4. Memory
  5. Method
 12. O
  1. Object
  2. Optimization
 13. P
  1. Parameter
  2. Placeholder
  3. Pointer
  4. Precompiler
  5. Precompiler directive
  6. Prototype
  7. Python console
  8. Python format
  9. Python function
  10. Python import
  11. Python list
  12. Python main program
  13. Python variable
  14. Python-for
  15. Pääfunktio
  16. printf
 14. R
  1. Resource
  2. Return value
 15. S
  1. Statement
  2. Static typing
  3. String
  4. Syntax
 16. T
  1. Terminal
  2. Type
  3. Typecast
 17. U
  1. Unsigned
 18. V
  1. Value
 19. W
  1. Warning
  2. while
Completed: / exercises

Numerojärjestelmät

Tässä apumateriaalissa esitellään kurssilla tarvittavien numerojärjestelmien perusteet. Kymmenkantaiset luvut ovat kaikille tuttuja peruskoulumatikasta, mutta muut kannat voivat olla tulleet vastaan vasta yliopistossa tai ei lainkaan. Esimerkit tässä materiaalissa on tehty Pythonilla, jotta niitä voi ajaa helposti
interaktiivisessa tulkissa
.
Osaamistavoitteet: Tämän materiaalin läpikäytyäsi ymmärrät mitä ovat binääri- ja heksadesimaaliluvut sekä osaat muuttaa lukuja kannasta toiseen. Lisäksi tiedät miksi nämä muut kannat ovat kurssilla tarpeellisia. Lisäksi osaat pyöritellä bittioperaatiota Python-tulkissa.

Valitse kantasi

Kuten todettua, ns. normaalit kokonaisluvut joilla on laskettu peruskoulusta lähtien ovat kymmenkantaisia. Olemme oppineet tulkitsemaan kymmenkantaisia lukuja nopealla vilkaisulla: osaamme nopeasti todeta, että 156 on sataviisikymmentäkuusi. Tämän luvun voi kuitenkin muodostaa myös systemaattisesti sen yksittäisistä numeroista käyttämällä kantalukua, joka on siis 10.
>>> 6 * 10 ** 0 + 5 * 10 ** 1 + 1 * 10 ** 2
156
Ylläoleva on matemaattinen kuvaus sille, että kymmenkantaisessa järjestelmässä oikeanpuolimmaisin kertoo ykköset, sitä seuraava kymmenet ja sitä seuraava sadat jne. Purkaminen oikealta vasemmalle on helpompaa, koska silloin voidaan asettaa eksponentti nollaan ja kasvattaa sitä yhdellä kun siirrytään eteenpäin. Lukua ei nyt siis ajatella kokonaisuutena, vaan yksittäisistä numeroista muodostuvana summana. Tällöin kunkin numeron kohdalla kerrotaan numero kantaluvulla, joka on korotettu potenssiin i, jossa i on numeron paikka luvussa (oikealta laskettuna, alkaen nollasta). Sama esitettynä Python-koodilla jos jollekin koodi kertoo enemmän kuin sanallinen selitys:
luku = "156"
summa = 0
for i, numero in enumerate(luku[::-1]):     # [::-1] = käydään läpi oikealta vasemmalle
  summa += int(numero) * 10 ** i       # kasvatetaan summaa
  
print(summa)                  # tulostaa 156
Tässä koodissa esiintyvä numeroarvo 10 on siis kanta. Se kertoo myös mitkä ovat sallittuja numeroja luvussa: 0, 1, ..., 9. Eli sallittuja ovat toisinsanoen väli [0:kanta-1]. Tämä systemaattinen purkamistapa on tärkeä, koska ihmiset eivät ole hyviä lukemaan muihin kantoihin kuuluvia lukuja silmämääräisesti - ainakaan ilman harjoitusta! Kanta tarkoittaa myös sitä, että jos luvun numeroja siirretään (shift) vasemmalle, saadaan aikaan kertominen kantaluvulla - vastaavasti jos niitä siirretään oikealle saadaan aikaan jakaminen kantaluvulla. Tämä on helppo nähdä jos otetaan luku joka päättyy nollaan ja lisätään lisäksi etunollia:
>>> luku = "00310"
>>> int(luku)
310
>>> luku = "03100"     # siirretty kerran vasemmalle
>>> int(luku)
3100
>>> luku = "00031"     # siirretty kerran oikealle (alkuperäisestä)
>>> int(luku)
31

Binääriluvut

Binääriluvut
ovat keskeisiä kun käsitellään tietokoneita. Tämä johtuu siitä, että tietokone käsittelee pelkkiä
bittejä
- siis nollia ja ykkösiä. Sattumoisin binääriluku on nimitys kaksikantaisille luvuille - kantaluku on siis 2, ja täten edellisen perusteella sallitut numerot ovat 0 ja 1. Binääriluvun suuruus muodostuu samalla idealla kuin yllä esitetty kymmenkantaisen luvun purkaminen. Nyt vain kymppien tilalle tulee 2. Esimerkkilukuna olkoon vaikka 1011.
>>> 1 * 2 ** 0 + 1 * 2 ** 1 + 0 * 2 ** 2 + 1 * 2 ** 3
11
Periaatteessa nollalla kertomisen voi jättää pois, mutta kokonaisuuden ymmärtäisen kannalta on parempi nähdä jokaisen numeron purku. Koodilla tämän voisi purkaa ihan samalla periaatteella:
luku = "1011"
summa = 0
for i, numero in enumerate(luku[::-1]):     # [::-1] = käydään läpi oikealta vasemmalle
  summa += int(numero) * 2 ** i        # kasvatetaan summaa (huom. 10 vaihtunut 2:ksi!)
  
print(summa)                  # tulostaa 11
Koska tietokoneen sisällä tyypillisesti puhutaan rajallisista bittimääristä, kukin luku myös esitetään tietyllä bittimäärällä. Tämä kertoo miten monta eri arvoa binääriluvulla voidaan esittää. Erillisten arvojen lukumäärä on yksinkertaisesti 2 ** n jossa n on bittien lukumäärä. Aina kun lisätään yksi bitti, esitettävien arvojen määrä kaksinkertaistuu. Huomattavaa on myös, että koska 0 on olemassa, suurin arvo joka voidaan esittää N-bittisillä binääriluvulla on 2 ** n - 1.
Binäärilukuja esittäessä tulee tietää bittien järjestys binääriluvussa. Ts. kun meillä on bittijono 1101, mitenpäin se luetaan?
Mitä on binääriluku 1011 kymmenjärjestelmän lukuna??
11 (1011)
13 (1101)
Kymmenjärjestelmää olemme tottuneet ymmärtämään niin, että ensimmäinen luku ilmaisee suurimman kantaluvun potenssin ja sen kertoimen. Esim. luvussa 156, numero ensimmäinen numero on 1*(10**2). Emmekä käsitä lukua niin, että suurin potenssi olisi oikeanpuolimmaisin luku, eli 6*(10**2).
Samoin tietokoneelle pitää kertoa kummin päin luku luetaan, eli bittijärjestys. Mikä bitti on pienin kakkosen potenssi eli vähiten merkitsevä bitti (engl. least significant bit, LSB)?? Ja vastaavasti suurin kakkosen potenssi eli eniten merkitsevä bitti (engl. most significant bit, MSB)??
No, päätämme asian kurssin osalta tässä ja nyt. Materiaalissa tästä eteenpäin MSB on vasemmanpuoleisin bitti, eli ymmärrämme binääriluvun samoin kuin kymmenjärjestelmän luvut.

There are 10 kinds of people...

...those that can read binary and those who can not. Yeah, an old joke, we know. In any case, let us find out in which group you belong! This task is recommended to do with pen and paper, since that helps with getting better understanding of binary numbers. There are some binary numbers below:
0110101010
110
100100001
001
Write the numbers as base 10 numbers in the box one below the other.
Warning: You have not logged in. You cannot answer.

Heksadesimaaliluvut

Ihmiset ovat siis tottuneet lukemaan kymmenkantaisia lukuja ja tietokoneet kaksikantaisia. Näiden kahden järjestelmän välillä on kuitenkin ongelma: koska 10 ei ole kakkosen potenssisarjassa, kymmenkantaisesta luvusta ei suoraan nähdä montako bittiä sen esittämiseen tarvitaan, eikä siitä ole helppo muuntaa
binäärilukua
- sitä ei myöskään voida helposti jakaa lohkoihin (ei voida suoraan sanoa mitkä
bitit
tuottavat kunkin yksittäisen numeron). Esimerkiksi luvuissa 255 ja 256 ovat näennäisesti samaa suuruusluokkaa, mutta toisen voikin esittää 8 bitillä siinä missä toiseen tarvitaan 9. Toinen ongelma liittyy binäärilukujen vertailuun. Pikakysymys - onko tässä kaksi samaa lukua: 1011001101001011 1011001101101011? Binääriluvut ovat luonnostaan todella pitkiä ja niiden parsinta on silmille hankalaa.
Näistä syistä käytämme kompromissina
heksadesimaalilukuja
. Näissä luvuissa kantana on 16, ja esitystapa muodostuu siten, että numerot 10...15 korvataan kirjaimilla A...F.
Heksadesimaaliluvut
Heksoina esitettynä em. binääriluvut olisivat b34b ja b36b, joista on huomattavasti helpompi nähdä, että kyseessä on kaksi eri lukua. Lisäksi niistä nähdään myös nopeasti, että lukujen erotus on 20 eli 10-kantaisena 2 * 16 ** 1 (32). Vieläkin hyödyllisempää on, että yksi numero heksaluvussa vastaa tasan neljää bittiä:
heksadesimaaliluku ja sen numeroita vastaavat bitit
Heksaluvusta nähdään siis suoraan mitkä bitit ovat muuttuneet kun verrataan kahta arvoa. Tämä on elämää helpottava ominaisuus kun tehdään
bittioperaatiota
.
Muunnos kymmenkantaiseksi menee tuttuun tapaan kunhan muistetaan mitä lukuja kirjaimet vastaavat.
>>> 11 * 16 ** 3 + 3 * 16 ** 2 + 6 * 16 ** 1 + 11 * 16 ** 0
45931

The curse of the binaries

In this exercise you turn hexadecimal numbers into binary numbers. Below there is a group of base 16 numbers and your task is to magic them into binaries. It is probably easiest to do it one digit at a time if you remember that 0...f is 0000...1111 in binary. Remember also the front zero bits! Also this exercise is recommended to do with the use of pen and paper.
0989
3ee2
aa51
Write the corresponding binary numbers in the box below.
Warning: You have not logged in. You cannot answer.

Muunnokset toiseen suuntaan

Tässä käymme lyhyesti läpi miten 10-kantainen luku muunnetaan binääriksi ja heksadesimaaliksi. Aloitetaan muunnoksella 10-kantaisesta 2-kantaiseen. Menetelmässä tuotetaan bitit oikealta vasemmalle, eli pienin bitti saadaan ensimmäisenä. Menetelmä etenee siten, että luku jaetaan aina kahdella, ja jakojäännös merkitään binäärilukuun kun taas osamäärä jatkaa seuraavalle kierrokselle, missä se puolestaan jaetaan kahdella ja merkitään jälleen jakojäännös ylös. Jatketaan kunnes osamäärä on 0. Olkoon luku 125, jolloin koko prosessi menee:
 1. Jaetaan 125 / 2 -> osamäärä 62, jakojäännös 1 -> binääriluku on nyt '1'
 2. Jaetaan 62 / 2 -> osamäärä 31, jakojäännös 0 -> binääriluku on nyt '01'
 3. Jaetaan 31 / 2 -> osamäärä 15, jakojäännös 1 -> binääriluku on nyt '101'
 4. Jaetaan 15 / 2 -> osamäärä 7, jakojäännös 1 -> binääriluku on nyt '1101'
 5. Jaetaan 7 / 2 -> osamäärä 3, jakojäännös 1 -> binääriluku on nyt '11101'
 6. Jaetaan 3 / 2 -> osamäärä 1, jakojäännös 1 -> binääriluku on nyt '111101'
 7. Jaetaan 1 / 2 -> osamäärä 0, jakojäännös 1 -> binääriluku on nyt '1111101'
Python-silmukkana:
binaari = ""
luku = 125
while luku > 0:
  luku, bitti = divmod(luku, 2)      # Lasketaan osamäärä ja jakojäännös
  binaari = str(bitti) + binaari     # Huom: muista liittää uusi numero luvu *alkuun*
  
print(binaari)
Vähemmän yllättäen prosessi etenee samalla tavalla heksadesimaaliluvuksi muunnettaessa, mutta jakajana on tietenkin kantaluku 16. Otetaan hieman suurempi luku, 4451.
 1. Jaetaan 4451 / 16 -> osamäärä 278, jakojäännös 3 -> heksadesimaaliluku on nyt '3'
 2. Jaetaan 278 / 16 -> osamäärä 17, jakojäännös 6 -> heksadesimaaliluku on nyt '63'
 3. Jaetaan 17 / 16 -> osamäärä 1, jakojäännsö 1 -> heksadesimaaliluku on nyt '163'
 4. Jaetaan 1 / 16 -> osamäärä 0, jakojäännös 1 -> heksadesimaaliluku on nyt '1163'
Vastaava Python-silmukka:
heksa = ""
luku = 4451
while luku > 0:
  luku, bitti = divmod(luku, 16)      # Lasketaan osamäärä ja jakojäännös
  heksa = str(bitti) + heksa       # Huom: muista liittää uusi numero luvu *alkuun*
  
print(heksa)

Binarysation

Let us practice one translation from base ten numbers. The target number system is binary, because it is relatively easy to calculate in your head and the most important thing is to just get familiar with doing it. Besides, it is pretty easy to switch from hexadecimal to binary and back. Your task is to turn 824 in to a binary number. This time we are so mean that we ask you to show the steps you take to do it. In other words, in your answer you have to use the method taught in the lectures and show the quotients line by line and under them the resulting binary number.
Example. Convert decimal 9 to binary.
9 / 2 = 4 -> 1
4 / 2 = 2 -> 0
2 / 2 = 1 -> 0
1 / 2 = 0 -> 1

Your answer should be:
4
2
1
0
1001
Write the quotients and the binary number in the box below.
Warning: You have not logged in. You cannot answer.

Muunnokset Pythonissa

Python-tulkki
on kätevä työkalu erikantaisten lukujen pyörittelyyn. Tässä käymme lyhyesti läpi miten sillä muunnetaan lukuja kannasta toiseen.
Binäärilukuja
voi kirjoittaa Python-tulkkiin laittamalla luvun alkuun 0b merkiksi siitä, että luku on tulkittava 2-kantaisena:
>>> 0b1011
11
Samaten Pythonissa saa helposti esiin binääriesityksen kokonaisluvulle bin-funktiolla:
>>> bin(11)
'0b1011'
Python ei suoranaisesti tue muita kuin kymmenkantaisia lukuja, joten nämä esitystavat talletetaan merkkijonoihin. Binääriluvun voi myös lukea merkkijonosta käyttämällä int-funktiota lisäargumentilla, jolla kerrotaan merkkijonossa olevan luvun kanta:
>>> int("1011", 2)
13
Vastaavasti
heksadesimaaliluku
voidaan syöttää Pythoniin 0x-etuliitteellä:
>>> 0xb36b
45931
Tai käyttämällä int-funktiota lisäargumentilla:
>>> int("b36b", 16)
45931
Toiseen suuntaan muunnoksen voi tehdä hex-funktiolla:
>>> hex(45931)
'0xb36b'

Lopuksi

Eipä muuta tältäosin, takaisin itse pääasiaan!

Tekstipalaute

Huom, tämä laatikko on vain palautetta varten. Mikäli haluat esittää tehtäviin liittyviä kysymyksiä, ne kannattaa suunnata Slack-kanavalle, esittää assareille harjoituksissa tai kurssin sähköpostiin (computer-systems@lists.oulu.fi).
Käsittelemme palautteita luennoilla sekä tarpeen mukaan vastaamme niihin vastaussivulla.
Voit lähettää niin monta palauteviestiä kuin keksit aiheita!
Lukujärjestelmiä ja muuta jännää voit kommentoida tänne.
Warning: You have not logged in. You cannot answer.
?
Abstraction is a process through which raw machine language instructions are "hidden" underneath the statements of a higher level programming language. Abstraction level determines how extensive the hiding is - the higher the abstraction level, the more difficult it is to exactly say how a complex statement will be turned into machine language instructions. For instance, the abstraction level of Python is much higher than that of C (in fact, Python has been made with C).
Alias is a directive for the precompiler that substitus a string with another string whenever encountered. In it's basic form it's comparable to the replace operation in a text editor. Aliases are define with the #define directeve, e.g. #define PI 3.1416
Argument is the name for values that are given to functions when they are called. Arguments are stored into parameters when inside the function, although in C both sides are often called just arguments. For example in printf("%c", character); there are two arguments: "%c" format template and the contents of the character variable.
Array is a common structure in programming languages that contains multiple values of (usually) the same type. Arrays in C are static - their size must be defined when they are introduced and it cannot change. C arrays can only contain values of one type (also defined when introduced).
Binary code file is a file that contains machine language instructions in binary format. They are meant to be read only by machines. Typically if you attempt to open a binary file in a text editor, you'll see just a mess of random characters as the editor is attempting to decode the bits into characters. Most editors will also warn that the file is binary.
Binary number is a number made of bits, i.e. digits 0 and 1. This makes it a base 2 number system.
A bit is the smallest unit of information. It can have exactly two values: 0 and 1. Inside the computer everything happens with bits. Typically the memory contains bitstrings that are made of multiple bits.
Bitwise negation is an operation where each bit of a binary number is negated so that zeros become ones and vice versa. The operator is ~.
Bitwise operations are a class of operations with the common feature that they manipulate individual bits. For example bitwise negation reverses each bit. Some operations take place between two binary values so that bits in the same position affect each other. These operations include and (&), or (|) and xor (^). There's also shift operations (<< and >>) where the bits of one binary number are shifted to the left or right N steps.
Byte is the size of one memory slot - typically 8 bits. It is the smallest unit of information that can be addressed from the computer's memory. The sizes of variable types are defined as bytes.
External code in C is placed in libraries from which they can be taken to use with the #include directive. C has its own standard libraries, and other libraries can also be included. However any non-standard libraries must be declared to the compiler. Typically a library is made of its source code file (.c) and header file (.h) which includes function prototypes etc.
Functions in C are more static than their Python counterparts. A function in C can only have ne return value and its type must be predefined. Likewise the types of all parameers must be defined. When a function is called, the values of arguments are copied into memory reserved for the function parameters. Therefore functions always handle values that are separate from the values handled by the coe that called them.
C variables are statically typed, which means their type is defined as the variable is introduced. In addition, C variables are tied to their memory area. The type of a variable cannot be changed.
Character is a single character, referred in C as char. It can be interpreted as an ASCII character but can also be used as an integer as it is the smallest integer that can be stored in memory. It's exactly 1 byte. A character is marked with single quotes, e.g. 'c'.
Code block is a group of code lines that are in the same context. For instance, in a conditional structure each condtion contains its own code block. Likewise the contents of a function are in their own code block. Code blocks can contain other code blocks. Python uses indentation to separate code blocks from each other. C uses curly braces to mark the beginning and end of a code block.
Comments are text in code files that are not part of the program. Each language has its own way of marking comments. Python uses the # character, C the more standard //. In C it's also possible to mark multiple lines as comments by placing them between /* and */.
A compiler is a program that transforms C source code into a binary file containing machine language instructions that can be executed by the computer's processor. The compiler also examines the source code and informs the user about any errors or potential issues in the code (warnings). The compiler's behavior can be altered with numerous flags.
Complement is a way to represent negative numbers, used typically in computers. The sign of a number is changed by flipping all its bits. In two's complement which is used in this course, 1 is added to the result after flipping.
Conditional statement is (usually) a line of code that defined a single condition, followed by a code block delimited by curly braces that is entered if the condition evaluates as true. Conditional statements are if statements that can also be present with the else keyword as else if. A set of conditional statements linked together by else keywords are called conditional structures.
Conditional structure is a control structure consisting of one or more conditional statements. Most contrl structures contain at least two branches: if and else. Between these two there can also be any number of else if statements. It is however also possible to have just a single if statement. Each branch in a conditional structure cotains executable code enclosed within a block. Only one branch of the structure is ever entered - with overlapping conditions the first one that matches is selected.
Control structures are code structures that somehow alter the program's control flow. Conditional structures and loops belong to this category. Exception handling can also be considered as a form of control structure.
Data structure is a comman name for collection that contain multiple values. In Python these include lists, tuples and dictionaries. In C the most common data structures are arrays and structs.
Python's way of treating variable values is called dynamic typing aka duck typing. The latter comes from the saying "if it swims like a duck, walks like a duck and quacks like a duck, it is a duck". In other words, the validity of a value is determined by its properties in a case-by-case fashion rather than its type.
An error message is given by the computer when something goes wrong while running or compiling a program. Typically it contains information about the problem that was encountered and its location in the source code.
An exception is what happens when a program encounters an error. Exceptions have type (e.g. TypeError) that can be used in exception handling within the program, and also as information when debugging. Typically exceptions also include textual description of the problem.
Flags are used when executing programs from the command line interface. Flags are options that define how the program behaves. Usually a flag is a single character prefixed with a single dash (e.g. -o) or a word (or multiple words connected with dashes) prefixed with two dashes (e.g. --system. Some flags are Boolean flags which means they are either on (if present) or off (if not present). Other flags take a parameter which is typically put after the flag separated either by a space or = character (e.g. -o hemulen.exe.
Floating point numbers are an approximation of decimal numbers that are used by computers. Due to their archicture computers aren't able to process real decimal numbers, so they use floats instead. Sometimes the imprecision of floats can cause rounding errors - this is good to keep in mind. In C there are two kinds of floating point numbers: float and double, where the latter has twice the number of bits.
Header files use the .h extension, and they contain the headers (function prototypes, type definitions etc.) for a .c file with the same name.
Headers in C are used to indicate what is in the code file. This includes things like function prototypes. Other typical content for headers are definition of types (structs etc.) and constants. Headers can be at the beginning of the code file, but more often - especially for libraries - they are in placed in a separate header (.h) file.
Hexadecimal numbers are base 16 numbers that are used particularly to represent memory addresses and the binary contents of memory. A hexadecimal number is typically prefixed with 0x. They use the letters A-F to represent digits 10 to 15. Hexadecimals are used because each digit represents exactly 4 bits which makes transformation to binary and back easy.
In Python objects were categorized into mutable and immutable values. An immutable value cannot have its contents changed - any operations that seemingly alter the object actually create an altered copy in a new memory location. For instance strings are immutable in Python. In C this categorization is not needed because the relationship of variables and memory is tighter - the same variable addresses the same area of memory for the duration of its existence.
When a variable is given its initial value in code, the process is called initialization. A typical example is the initialization of a number to zero. Initialization can be done alongside with introduction: int counter = 0; or separately. If a variable has not been initialized, its content is whatever was left there by the previous owner of the memory area.
Instruction set defines what instructions the processor is capable of. These instructions form the machine language of the processor architecture.
Integers themselves are probably familiar at this point. However in C there's many kinds of integers. Integer types are distinguished by their size in bits and whether they are signed or not. As a given number of bits can represent up to (2 ^ n) different integers, the maximum value for a signed integer is (2 * (n - 1))
Python interpreter is a program that transforms Python code into machine language instructions at runtime.
The moment a variable's existence is announed for the first is called introduction. When introduced, a variable's type and name must be defined, e.g. int number;. When a variable is introduced, memory is reserved for it even though nothing is written there yet - whatever was in the memory previously is still there. For this reason it's often a good idea to initialize variables when introducing them.
Iteroitava objekti on sellainen, jonka voi antaa silmukalle läpikäytäväksi (Pythonissa for-silmukalle). Tähän joukkoon kuuluvat yleisimpinä listat, merkkijonot ja generaattorit. C:ssä ei ole silmukkaa, joka vastaisi Pythonin for-silmukan toimintaa, joten taulukoiden yms. läpikäynti tehdään indeksiä kasvattavilla silmukoilla.
Keywords are words in programming languages that have been reserved. Good text editors generally use a different formatting for keywords (e.g. bold). Usually keywords are protected and their names cannot be used for variables. Typical keywords include if and else that are used in control structures. In a way keywords are part of the programming language's grammar.
A library is typically a toolbox of functions around a single purpose. Libraries are taken to use with the include directive. If a library is not part of the C standard library, its use must also be told to the compiler.
Logical operation refers to Boole's algebra, dealing with truth values. Typical logical operations are not, and, or which are often used in conditional statements. C also uses bitwise logical operations that work in the same way but affect each bit separately.
Machine language is made of instructions understood by the processor. Machine language is often called Assembly and it is the lowest level where it's reasonable for humans to give instructions to computers. Machine language is used at the latter part of this course - students taking the introduction part do not need to learn it.
Macro is an alias that defines a certain keyword to be replaced by a piece of code. When used well, macros can create more readable code. However, often the opposite is true. Using macros is not recommended in this course, you should just be able to recognize one when you see it.
In C the main function is the starting point when the program is run. The command line arguments of the program are passed on to the main function (although they do not have to be received), and its return value type is int. At its shortest a main function can defined as int main().
When programs are run, all their data is stored in the computer's memory. The memory consists of memory slots with an address and contents. All slots are of equal size - if an instance of data is larger, a continuous area of multiple memory slots is reserved.
Method is a function that belongs to an object, often used by the object to manipulate itself. When calling a method, the object is put before the method: values.sort().
Object is common terminology in Python. Everything in Python is treated as objects - this means that everything can be referenced by a variable (e.g. you can use a variable to refer to a function). Objects are typically used in object-oriented languages. C is not one.
Optimization means improving the performance of code, typically by reducing the time it takes to run the code or its memory usage. The most important thing to understand about opimization is that it should not be done unless it's needed. Optimization should only be considered once the code is running too slowly or doesn't fit into memory. Optimization should also not be done blindly. It's important to profile the code and only optimize the parts that are most wasteful.
A parameter is a variable defined alongside with a function. Parameters receive the values of the function's arguments when it's called. This differentation between parameters and arguments is not always used, sometimes both ends of the value transfer are called arguments.
Placeholders are used in string formatting to mark a place where a value from e.g. a variable will be placed. In Python we used curly braces to mark formatting placeholders. In C the % character is used which is followed by definitions, where the type of the value is mandatory. For instance "%c" can only receive a char type variable.
Pointers in C are special variables. A pointer contains a memory address of the memory location where the actual data value is located. In a sense they work like Python variables. A variable can be defined as a pointer by postfixing its type with * when it's being introduced, e.g. int* value_ptr; creates a pointer to an integer. The contents of the memory address can be fetched by prefixing the variable name with * (e.g. *value_ptr. On the other hand, the address of a memory adress can be fetched by prefixing a variable name with &, (e.g. &value.
The C precompiler is an apparatus that goes through all the precompiler directives in the code before the program is actually compiled. These directives include statements which add the source code of the included libraries into the program, and define directives that can define constant values (aliases) and macros.
Directives are instructions that are addressed at the precompiler. They are executed and removed from the code before the actual compilation. Directives start with the # character. The most common one is include which takes a library into use. Another common one is define, which is used e.g. to create constant values.
Prototype defines a function's signature - the type of its return value, its name and all the arguments. A prototype is separate from the actual function definition. It's just a promise that the function that matches the prototype will be found in the code file. Prototypes are introduced at the beginning of the file or in a separate header file. In common cases the prototype definition is the same as the line that actually starts the function introduction.
Interactive interpreter or Python console is a program where users can write Python code lines. It's called interactive because each code line is executed after its been fully written, and the interpreter shows the return value (if any).
The format method of string in Python is a powerful way to include variable values into printable text. The string can use placeholders to indicate where the format method's arguments are placed.
Python functions can have optional parameters that have a given default value. In Python the values of arguments in a function call are transferred to function parameters through reference, which means that the values are the same even though they may have different names. Python functions can have multiple return values.
In Python the import statement is used for bringing in modules/libraries - either built-in ones, thrid party modules or other parts of the same application. In Python the names from the imported module's namespace are accessible through the module name (e.g. math.sin). In C libraries are taken to use with include, and unlike Python import it brings the library's namespace into the program's global namespace.
Python lists were discovered to be extremely effective tools in Elementary Programming. A Python list is an ordered collection of values. Its size is dynamic (i.e. can be changed during execution) and it can include any values - even mixed types. Lists can also include other lists etc.
In Python main program is the part of code that is executed when the program is started. Usually the main program is at the end of the code file and most of the time under if __name__ == "__main__": if statement. In C there is no main program as such, code execution starts with the main function instead.
In Python a variable is a reference to a value, a connection between the variable's name in code and the actual data in memory. In Python variables have no type but their values do. The validity of a value is tested case by case when code is executed. In these ways they are different from C variables, and in truth Python variables are closer to C pointers.
Pythonin for-silmukka vastaa toiminnaltaan useimmissa kielissä olevaa foreach-silmukkaa. Se käy läpi sekvenssin -esim. listan - jäsen kerrallaan, ottaen kulloinkin käsittelyssä olevan jäsenen talteen silmukkamuuttujaan. Silmukka loppuu, kun iteroitava sekvenssi päättyy.
Pääfunktio on C:ssä ohjelman aloituspiste ja se korvaa Pythonista tutun pääohjelman. Oletuksena pääfunktion nimi on main ja se määritellään yksinkertaisimmillaan int main().
Resource referes to the processing power, memory, peripheral devices etc. that are availlable in the device. It includes all the limitations within which programs can be executed and therefore defines what is possible with program code. On a desktop PC resources are - for a programmer student - almost limitless, but on embedded devices resources are much more scarce.
Return value is what a function returns when its execution ends. In C functions can only have one return value, while in Python there can be multiple. When reading code, return value can be understood as something that replaces the function call after the function has been executed.
A statement is a generic name for a single executable set of instructions - usually one line of code.
C uses static typing This means that the type of variables is defined as they are created, and values of different types cannot be assigned to them. The validity of a value is determined by its type (usually done by the compiler). Python on the other hand uses dynamic typing aka.duck typing.
In Python all text is handled as strings and it has no type for single characters. However in C there are no strings at all - there's only character arrays. A character array can be defined like a string however, e.g. char animal[7] = "donkey"; where the number is the size of the array + 1. The +1 is neede because the string must have space for the null terminator '\0' which is automatically added to the end of the "string".
Syntax is the grammar of a programming language. If a text file does not follow the syntax of code, it cannot be executed as code, or in the case of C, it cannot be compiled.
Terminal, command line interface, command line prompt etc. are different names to the text-based interface of the operating system. In Windows you can start the command line prompt by typing md to the Run... window (Win+R). Command line is used to give text-based commands to the operating system.
The data in a computer's memory is just bits, but variables have type. Type defines how the bits in memory should be interpreted. It also defines how many bits are required to store a value of the type. Types are for instance int, float and char.
Typecast is an operation where a variable is transformed to another type. In the elementary course this was primarily done with int and float functions. In C typecast is marked a bit differently: floating = (float) integer}. It's also noteworthy that the result must be stored in a variable that is the proper type. it is not possible to change the type of an existing variable.
Unsigned integer is a an integer type where all values are interpreted as positive. Since sign bit is not needed, unsigned integers can represent twice as large numbers as signed integers of the same size. An integer can be introduced as unsigned by using the unsigend keyword, e.g. unsigned int counter;.
In the elementary programming course we used the term value to refer to all kinds of values handled by programs be it variables, statement results or anything. In short, a value is data in the computer's memory that can be referenced by variables. In C the relationship between a variable and its value is tighter as variables are strictly tied to the memory area where its value is stored.
A warning is a notification that while executing or - in this course particularly - compiling it, something suspicious was encountered. The program may still work, but parts of it may exhibit incorrect behavior. In general all warnings should be fixed to make the program stable.
One way to print stuff in C is the printf function, which closely resembles Python's print function. It is given a printable string along with values that will be formatted into the string if placeholders are used. Unlike Python, C's printf doesn't automatically add a newline at the end. Therefore adding \n at the end is usually needed.
Out of loops, while is based on repetition through checking a condition - the code block inside the loop is repeated until the loop's condition is false. The condition is defined similarly to conditional statements, e.g. while (sum < 21).